Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์... (20 ก.ย. 2562)  
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในกา... (20 ก.ย. 2562)  
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น... (20 ก.ย. 2562)  
การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษ... (20 ก.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562... (19 ก.ย. 2562)
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปก... (19 ก.ย. 2562)
จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(Urban planning manage... (17 ก.ย. 2562)
โครงการ อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 5... (17 ก.ย. 2562)
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากพิบัติอุทกภัย (17 ก.ย. 2562)
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยย... (17 ก.ย. 2562)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออน... (16 ก.ย. 2562)
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสั... (16 ก.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ... (16 ก.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำห... (16 ก.ย. 2562)
การขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ... (12 ก.ย. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปี 2562 (12 ก.ย. 2562)
แจ้งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้มีประกาศใช้กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานท... (12 ก.ย. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป... (11 ก.ย. 2562)
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศ... (11 ก.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25-33 ในห้วงเดือนตุลาคม 2562-กันยายน... (11 ก.ย. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก... (16 ก.ย. 2562)  
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (04 ก.ย. 2562)  
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (03 ก.ย. 2562)  
โครงการเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (Thaliand Big Move :Roa... (03 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป้นต้องใช้ในราชการ... (02 ก.ย. 2562)
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้อง... (27 ส.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2562)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเ... (09 ส.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน (09 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256... (09 ส.ค. 2562)
โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (08 ส.ค. 2562)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธ... (08 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (08 ส.ค. 2562)
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (06 ส.ค. 2562)
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปร... (05 ส.ค. 2562)
นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practice (05 ส.ค. 2562)
การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้น... (05 ส.ค. 2562)
โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ " ของโรงเร... (05 ส.ค. 2562)
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการเรียนการสอนทางไกล... (05 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 (04 ก.ย. 2562)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่... (26 ส.ค. 2562)  
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุท... (26 ส.ค. 2562)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (21 ส.ค. 2562)
การตรวจรับรองงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (19 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2562)
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User)และรหัสผ่าน(Password)เข้าใช้ง... (09 ส.ค. 2562)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (07 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนว... (05 ส.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-blidding) ครั้งที่ 2 (05 ส.ค. 2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบป... (23 ก.ค. 2562)
ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนดืได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศแบบอนไลน... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ซอย ๑ ... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปากปาด ตอน ๓ ด้วย... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฟากน้ำตอน ๔ ด้วยวิธีการประกวดราค... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคอกช้าง ตอน ๕ ด้วยวิธีการประกวดร... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านชาลี ตอน ๒ด้วยวิธีการประกวด... (23 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (16 ก.ย. 2562)  

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ เเละระบบสายเเลนอินเตอร์เน็ต โดยว... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (09 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นพนักงานขับรถ จำนว... (20 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (08 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้าวซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th