Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพั... (25 มิ.ย. 2562)  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรีย... (24 มิ.ย. 2562)  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก... (24 มิ.ย. 2562)  
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติ... (24 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณส... (24 มิ.ย. 2562)
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงม... (21 มิ.ย. 2562)
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเ... (21 มิ.ย. 2562)
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกา... (21 มิ.ย. 2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE (20 มิ.ย. 2562)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุ... (20 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกอบ สภาจำลอง (19 มิ.ย. 2562)
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ (18 มิ.ย. 2562)
ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล... (18 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (18 มิ.ย. 2562)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ... (17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสั... (14 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์แ... (14 มิ.ย. 2562)
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 (14 มิ.ย. 2562)
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (14 มิ.ย. 2562)
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอ... (13 มิ.ย. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (24 มิ.ย. 2562)  
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์... (24 มิ.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลูกเสือ (24 มิ.ย. 2562)  
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สา... (24 มิ.ย. 2562)
โครงการอาหารกลางวัน (20 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรีย... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiencl Lss ) "ผ่านเกณฑ์การประเ... (17 มิ.ย. 2562)
โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "(Local Suffciencl Shool : LSS) ที่ไม่ผ่า... (17 มิ.ย. 2562)
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (14 มิ.ย. 2562)
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (14 มิ.ย. 2562)
การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแ... (31 พ.ค. 2562)
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครอ... (30 พ.ค. 2562)
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค... (30 พ.ค. 2562)
การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแ... (29 พ.ค. 2562)
แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 - 2567) (28 พ.ค. 2562)
การจัดทำข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 พ.ค. 2562)
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2562 - ... (27 พ.ค. 2562)
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจา... (27 พ.ค. 2562)
การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุขององค์กรปกครองส่... (24 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจั... (24 มิ.ย. 2562)  
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562 (05 มิ.ย. 2562)  
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity for Waste Powe... (05 มิ.ย. 2562)  
การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (04 มิ.ย. 2562)
ขอส่งรายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (04 มิ.ย. 2562)
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวิน... (04 มิ.ย. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำยุคใหม่" (04 มิ.ย. 2562)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการ การดูแลผู้สูงอา... (04 มิ.ย. 2562)
การจัดฝึกอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" (31 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)" รุ่นที่ 41... (31 พ.ค. 2562)
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น... (31 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง" รุ่นที่ 2 (31 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการสาธารณสุข" (ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ) ... (31 พ.ค. 2562)
การรณรงค์ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (31 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 78... (28 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 12 (28 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 11 (28 พ.ค. 2562)
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562 (15 พ.ค. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Loc... (02 พ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน... (02 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา (20 มิ.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (20 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (13 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด (11 มิ.ย. 2562)
ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07 มิ.ย. 2562)
ขอส่งประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง (06 มิ.ย. 2562)
ขอเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ชศ-151... (24 พ.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (07 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (03 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (03 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (28 มี.ค. 2562)
Responsive image
Responsive image