Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟากท่า)
Responsive image
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) นายชีพ  กิจพิทักษ์     ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์      
 (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฟากท่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า  
  อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

1. แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.
2. การดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
3. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
4. ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียน       การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
5. การถ่ายโอนการก่อสร้าง อาคาร ให้แก่ อปท.
6. การเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูแล้ง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้งและอากาศค่อนข้างร้อน
7. การดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค              คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
8. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan
9. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
10. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่ง        สายงานผู้บริหารว่าง
11. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
 
         
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561
Responsive image