Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม สำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง"
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small water resources development and design course
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS)
15 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)
04 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
01 มี.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
28 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
Responsive image