Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอ... (23 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ Long Term Care ในร... (22 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่ง... (22 มี.ค. 2566)  
รายงานการจัดทำข้อมูลวงเงินงบประมาณเงินเดือน (22 มี.ค. 2566)
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ... (22 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงาน (22 มี.ค. 2566)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนา... (22 มี.ค. 2566)
เลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566 (22 มี.ค. 2566)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บใน... (22 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมุลเพื่อการวิจัย (22 มี.ค. 2566)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอน... (22 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้าน... (22 มี.ค. 2566)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกั... (22 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญ... (22 มี.ค. 2566)
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Ac... (22 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน ชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่... (21 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดงานศิลปะนานาชาติ (21 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด รับรองรายงานการประชุมคระกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด... (21 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค ฯ (21 มี.ค. 2566)
Responsive image
หนังสือราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับ... (16 มี.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับ... (16 มี.ค. 2566)  
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร... (16 มี.ค. 2566)  
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖... (15 มี.ค. 2566)
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิ... (15 มี.ค. 2566)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ... (09 มี.ค. 2566)
คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (09 มี.ค. 2566)
การให้คำปรึกษาหรือแนะนำตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ... (09 มี.ค. 2566)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่... (08 มี.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่... (08 มี.ค. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่... (03 มี.ค. 2566)
การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำปรึกษาหรือคำแน... (28 ก.พ. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหน... (23 ก.พ. 2566)
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับท... (22 ก.พ. 2566)
ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโ... (22 ก.พ. 2566)
ด่วนที่สุด แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านค... (16 ก.พ. 2566)
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (10 ก.พ. 2566)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรื... (09 ก.พ. 2566)
การสำรวจข้อมูลดำเนินงานขับเคลื่อน “เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์”... (09 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2566 (16 มี.ค. 2566)  
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (15 มี.ค. 2566)  
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (09 มี.ค. 2566)  
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (20 ก.พ. 2566)
ยกเลิก การสำรวจอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก... (15 ก.พ. 2566)
แบบสำรวจอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง... (13 ก.พ. 2566)
งบทดลองเดือน มกราคม 2566 (09 ก.พ. 2566)
สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย (31 ม.ค. 2566)
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท... (14 ธ.ค. 2565)
งบทดลองเดือน พศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (08 พ.ย. 2565)
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2565 (03 พ.ย. 2565)
งบทดลองเดือน กันยายน 2565 เเละรายละเอียดประกอบงบทดลอง (06 ต.ค. 2565)
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 2565)
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2565 (02 ส.ค. 2565)
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565 (08 ก.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (14 มิ.ย. 2565)
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)
งบทดลองเดือน เมษายน 2565 (05 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาแล... (28 ก.พ. 2566)  

พิธีรับหนังสือเจริญพระพุท... (31 ม.ค. 2566)  

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้... (26 ม.ค. 2566)  

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไท... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (25 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (17 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (16 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (15 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (15 พ.ย. 2565)

การประชุมข้าราชการในสังกั... (11 พ.ย. 2565)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (11 พ.ย. 2565)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ... (03 ต.ค. 2565)

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระ... (03 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื... (28 ก.ย. 2565)

ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง ... (27 ก.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ประชุมให้ควา... (06 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำ... (20 มี.ค. 2566)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย... (14 มี.ค. 2566)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (03 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด (03 มี.ค. 2566)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (03 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (... (27 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นปร... (27 ก.พ. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (14 ก.พ. 2566)
ส่งประกาศประกวดราคา_0002 (14 ก.พ. 2566)
ส่งประกาศประกวดราคา (14 ก.พ. 2566)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ_000... (14 ก.พ. 2566)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (13 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู... (10 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการสอบประเมินควา... (10 ก.พ. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประมูลราคา (09 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (08 ก.พ. 2566)
ส่งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... (07 ก.พ. 2566)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล (กลุ่มงานกฎหมายฯ) โดย... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล (กลุ่มงานกฎหมายฯ) โดย... (30 ม.ค. 2566)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วัน... (18 ส.ค. 2565)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th

                   


ถาม - ตอบ