Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
 เทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566
27 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
27 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
27 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ. ศ. 2555
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล ฯ
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท
23 ก.พ. 2566 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงสร้างส่วนราชการใหม่ 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th