Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ... (27 พ.ค. 2562)  
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562.pdf (27 พ.ค. 2562)  
การเชื่อมโยงและบูรณากาารแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 พ.ค. 2562)  
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์ก... (23 พ.ค. 2562)
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป... (22 พ.ค. 2562)
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรอง... (22 พ.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครง... (21 พ.ค. 2562)
สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี2... (21 พ.ค. 2562)
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ (21 พ.ค. 2562)
ขอเชิญบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ประสานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เข้าร่วมอบรม... (15 พ.ค. 2562)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (15 พ.ค. 2562)
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเ... (13 พ.ค. 2562)
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่... (13 พ.ค. 2562)
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2567) (10 พ.ค. 2562)
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครง... (10 พ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (10 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรม 7-9 มิย 62 (08 พ.ค. 2562)
หนังสือถึงนายก ท้องถิ่น.จ.อุตรดิตถ์7-9.6.62 (08 พ.ค. 2562)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบปร... (08 พ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ (07 พ.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
แบบรายงานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 พ.ค. 2562)  
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2562 - ... (27 พ.ค. 2562)  
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจา... (27 พ.ค. 2562)  
การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุขององค์กรปกครองส่... (24 เม.ย. 2562)
การเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของอาสาสมัครอเมริกัน (24 เม.ย. 2562)
การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิต์ (10 เม.ย. 2562)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน์ พ.ศ.2562 (05 เม.ย. 2562)
การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (05 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่10" (05 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวั... (04 เม.ย. 2562)
การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... (04 เม.ย. 2562)
ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี... (28 มี.ค. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Loc... (20 มี.ค. 2562)
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั... (19 มี.ค. 2562)
การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (05 มี.ค. 2562)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (28 ก.พ. 2562)
หลักราชการ 10 ประการ (22 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานการคลังรุ่นที่ 81" (21 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 11" (21 ก.พ. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุ... (21 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562 (15 พ.ค. 2562)  
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Loc... (02 พ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน... (02 พ.ค. 2562)  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบร... (30 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 (30 เม.ย. 2562)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 เม.ย. 2562)
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (เมืองพี่เมืองน้อง) (29 เม.ย. 2562)
ขอส่งสรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic (29 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ โครงการการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ร... (29 เม.ย. 2562)
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย (29 เม.ย. 2562)
โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (29 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (29 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES (29 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (29 เม.ย. 2562)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2562)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2562)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2562)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2562)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (24 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (07 พ.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (03 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (03 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราช... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (19 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (13 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (12 มี.ค. 2562)
Responsive image
Responsive image