Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
โครงการประกวดราวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ... (03 เม.ย. 2563)  
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงก... (03 เม.ย. 2563)  
การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องม... (03 เม.ย. 2563)  
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 (03 เม.ย. 2563)
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. (02 เม.ย. 2563)
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2... (02 เม.ย. 2563)
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีก... (02 เม.ย. 2563)
เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างลานกีฬา (02 เม.ย. 2563)
เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (02 เม.ย. 2563)
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 เม.ย. 2563)
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารท... (01 เม.ย. 2563)
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (01 เม.ย. 2563)
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปก... (31 มี.ค. 2563)
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 (30 มี.ค. 2563)
มาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ปร... (30 มี.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (27 มี.ค. 2563)
การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน... (26 มี.ค. 2563)
การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจา... (26 มี.ค. 2563)
ขอส่งชื่อใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน... (26 มี.ค. 2563)
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (26 มี.ค. 2563)
Responsive image
หนังสือราชการ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (03 เม.ย. 2563)  
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (02 เม.ย. 2563)  
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง บันทึกข้อมูลประมาณการายได้การจัดเก็... (25 มี.ค. 2563)  
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาบัญชีมอบพระบรมฉายาลักษณ์และบันทึกภาพนิ่ง... (25 มี.ค. 2563)
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (25 มี.ค. 2563)
แจ้ง อปท. ตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 มี.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีกา... (19 มี.ค. 2563)
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (19 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู... (19 มี.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (19 มี.ค. 2563)
ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอ... (18 มี.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVlD-19)... (18 มี.ค. 2563)
การกำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยช์ ปร... (17 มี.ค. 2563)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 การสร้างบทเรียนออนไลน... (16 มี.ค. 2563)
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโ... (13 มี.ค. 2563)
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ... (11 มี.ค. 2563)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ร... (11 มี.ค. 2563)
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (... (11 มี.ค. 2563)
การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหาไ... (03 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเ... (17 มี.ค. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (09 มี.ค. 2563)  
การใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องก... (04 มี.ค. 2563)  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด... (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)และกำหนดวันเวลาสถาน... (04 มี.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่... (21 ก.พ. 2563)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา... (21 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ที่ได้จากการเรียบเรียงและถอดการบรรยายโครงการศึกษาอบรมเ... (21 ก.พ. 2563)
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย Road Safety รุ่นที่ 1-15 ในห้วงเด... (20 ก.พ. 2563)
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (14 ม.ค. 2563)
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (08 ม.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อสีภาษีป้าย ประจำปี 2563 (16 ธ.ค. 2562)
ส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะห... (06 ธ.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (04 ธ.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (11 พ.ย. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายงานประจำปี งวดที่ 1-16) (28 ต.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส... (22 ต.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (11 ต.ค. 2562)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณะภัย (02 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลื... (30 มี.ค. 2563)  

ติดตามและเร่งรัด การทำหน้... (30 มี.ค. 2563)  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (29 ต.ค. 2562)  

โครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหา... (15 ต.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร... (15 ต.ค. 2562)

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ... (15 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบั... (16 ก.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (25 มี.ค. 2563)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ... (23 มี.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (16 มี.ค. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16 มี.ค. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้งอิเล็กทรอนิกส์(-e-bidding) (12 มี.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (12 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการโดยวิธีเฉพาะ... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะ... (10 มี.ค. 2563)
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสถจ.อุตรดิตถ์ โดยว... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพา... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจ... (09 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (04 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04 มี.ค. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2563 (13 ก.พ. 2563)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วัน... (20 ก.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 วัน... (19 ส.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 วัน... (22 ก.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562 วั... (14 มิ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วัน... (18 พ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันท... (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันท... (14 มี.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... (18 ก.พ. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันท... (18 ม.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 วัน... (30 ส.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 วัน... (23 ก.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 วั... (08 มิ.ย. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันท... (01 พ.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที... (03 เม.ย. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th