Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 เม.ย. 2562)  
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนั... (25 เม.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 25... (25 เม.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำป... (24 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือซื้อเสื้อ"สหพันธ์ข้าราช สถ." (24 เม.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (24 เม.ย. 2562)
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรองมารตฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมน... (24 เม.ย. 2562)
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมิณภายนอก ครั้ง... (24 เม.ย. 2562)
งานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก (24 เม.ย. 2562)
การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผ... (24 เม.ย. 2562)
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) (23 เม.ย. 2562)
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 เม.ย. 2562)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน10งานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (22 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Fun... (22 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาก... (22 เม.ย. 2562)
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒน... (22 เม.ย. 2562)
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู... (19 เม.ย. 2562)
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (18 เม.ย. 2562)
การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏบัติ (18 เม.ย. 2562)
การเปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในงวดที่ ... (18 เม.ย. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุขององค์กรปกครองส่... (24 เม.ย. 2562)  
การเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของอาสาสมัครอเมริกัน (24 เม.ย. 2562)  
การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิต์ (10 เม.ย. 2562)  
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน์ พ.ศ.2562 (05 เม.ย. 2562)
การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (05 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่10" (05 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวั... (04 เม.ย. 2562)
การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... (04 เม.ย. 2562)
ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี... (28 มี.ค. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Loc... (20 มี.ค. 2562)
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั... (19 มี.ค. 2562)
การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (05 มี.ค. 2562)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (28 ก.พ. 2562)
หลักราชการ 10 ประการ (22 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานการคลังรุ่นที่ 81" (21 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 11" (21 ก.พ. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุ... (21 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นิติกร รุ่นที่ 29" (21 ก.พ. 2562)
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒ (13 ก.พ. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (05 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (24 เม.ย. 2562)  
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง" รุ่นที่2 (23 เม.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (22 เม.ย. 2562)  
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 (22 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 - 24 (11 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3 - 4 (11 เม.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ... (11 เม.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบั... (11 เม.ย. 2562)
การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (04 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (03 เม.ย. 2562)
ส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน (26 มี.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management Sys... (15 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) (15 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small water reso... (15 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 (15 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (15 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแ... (15 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (04 มี.ค. 2562)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ... (01 มี.ค. 2562)
การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(Local Competency Test : LCT) ประจำปี... (28 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (03 เม.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (28 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราช... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (19 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (13 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (12 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (08 มี.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง (07 มี.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 มี.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 มี.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (04 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
Responsive image
Responsive image