Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 มี.ค. 2562)  
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)... (22 มี.ค. 2562)  
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปปครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำป... (22 มี.ค. 2562)  
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (22 มี.ค. 2562)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมิน... (22 มี.ค. 2562)
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่... (21 มี.ค. 2562)
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 26 มี.ค 6... (21 มี.ค. 2562)
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้... (20 มี.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (20 มี.ค. 2562)
การดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร... (20 มี.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (20 มี.ค. 2562)
แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2562)
การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห... (19 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 11 - 15... (19 มี.ค. 2562)
การขับเคลื่อนหลังสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (18 มี.ค. 2562)
แจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีทราบอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึ... (15 มี.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมติดตามและรับคำแนะนำชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (12 มี.ค. 2562)
เชิญชวนสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย (12 มี.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Loc... (20 มี.ค. 2562)  
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั... (19 มี.ค. 2562)  
การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (05 มี.ค. 2562)  
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (28 ก.พ. 2562)
หลักราชการ 10 ประการ (22 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานการคลังรุ่นที่ 81" (21 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 11" (21 ก.พ. 2562)
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุ... (21 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นิติกร รุ่นที่ 29" (21 ก.พ. 2562)
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒ (13 ก.พ. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (05 ก.พ. 2562)
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั... (31 ม.ค. 2562)
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (29 ม.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีก... (25 ม.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ (25 ม.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ... (21 ม.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น4.0 (Chief Executives of Local Administra... (17 ม.ค. 2562)
การสมัครเป็นสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (15 ม.ค. 2562)
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 พ.ย. 2561)
สำรวจข้อมูลการปกครองท้องถิ่นของ อปท. (01 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management Sys... (15 มี.ค. 2562)  
โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) (15 มี.ค. 2562)  
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small water reso... (15 มี.ค. 2562)  
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 (15 มี.ค. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (15 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแ... (15 มี.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (04 มี.ค. 2562)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ... (01 มี.ค. 2562)
การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(Local Competency Test : LCT) ประจำปี... (28 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (28 ก.พ. 2562)
ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำ... (28 ก.พ. 2562)
ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้... (26 ก.พ. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้การร... (26 ก.พ. 2562)
ขอเชิญประชุมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT... (25 ก.พ. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไ... (20 ก.พ. 2562)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสรรห... (20 ก.พ. 2562)
เชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (18 ก.พ. 2562)
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื... (12 ก.พ. 2562)
การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (11 ก.พ. 2562)
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(19 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)  

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเ... (12 ธ.ค. 2561)

ออกติดตามและให้คำแนะนำเกี... (06 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (06 ธ.ค. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (19 มี.ค. 2562)  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (13 มี.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (12 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (08 มี.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง (07 มี.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 มี.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 มี.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (04 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคารจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.พ. 2562)
ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่8) (21 ก.พ. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉ... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (31 ม.ค. 2562)
Responsive image
Responsive image