Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด ๕ ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณ... (13 ธ.ค. 2561)  
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมิน... (13 ธ.ค. 2561)  
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็ก... (13 ธ.ค. 2561)  
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภ... (12 ธ.ค. 2561)
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ... (12 ธ.ค. 2561)
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์... (11 ธ.ค. 2561)
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/2562 (11 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการ... (11 ธ.ค. 2561)
เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (11 ธ.ค. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ... (07 ธ.ค. 2561)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น... (07 ธ.ค. 2561)
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (07 ธ.ค. 2561)
จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง "ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีเสียงทอง" ประจำปี 2562 (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้... (07 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนวันรวมน้ำใจให้กาชาด (07 ธ.ค. 2561)
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (03 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The... (03 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างโยธา รุ่นที่ 4" (03 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74" (03 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรม "นักทรัพยากรบุคคลุ่นที่ 14" (03 ธ.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 พ.ย. 2561)  
สำรวจข้อมูลการปกครองท้องถิ่นของ อปท. (01 พ.ย. 2561)  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (19 ต.ค. 2561)
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ต.ค. 2561)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บใน... (25 ก.ค. 2561)
การดำเนินจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. (02 ก.ค. 2561)
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (12 ธ.ค. 2561)  
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประ... (12 ธ.ค. 2561)  
โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย (12 ธ.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ (12 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ... (12 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... (12 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการอบรม... (07 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (06 ธ.ค. 2561)
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (06 ธ.ค. 2561)
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประ... (29 พ.ย. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น7 (27 พ.ย. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น7 (26 พ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย (23 พ.ย. 2561)
ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (23 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำจังหวัด ตำแห... (22 พ.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562... (21 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (20 พ.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม (20 พ.ย. 2561)
การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค (20 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่... (16 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเ... (12 ธ.ค. 2561)  

ออกติดตามและให้คำแนะนำเกี... (06 ธ.ค. 2561)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (06 ธ.ค. 2561)  

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศแจ้งความประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าปล่า (12 ธ.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกร... (23 พ.ย. 2561)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2561)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding (05 พ.ย. 2561)
ส่งประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุต... (25 ต.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (25 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (25 ต.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (17 ต.ค. 2561)
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05 ต.ค. 2561)
ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (01 ต.ค. 2561)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล... (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร... (20 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (30 ส.ค. 2561)
อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย... (17 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล (ครั้งที่ 2) เทศบาลเมือ... (14 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน อบต.นา... (14 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปั๊มตามี-พงกะชี หมู่ที่... (07 ส.ค. 2561)
อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย... (06 ส.ค. 2561)
ส่งประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สร้าง ลาดยาง ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ... (31 ก.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image