Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแ... (18 ต.ค. 2562)  
แนวทางดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอ... (18 ต.ค. 2562)  
ขอแจ้งเกณฑ์ประเมินตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ และสถานที่จำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์... (17 ต.ค. 2562)  
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิง มินิฮาล์ฟมารา... (16 ต.ค. 2562)
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสย... (16 ต.ค. 2562)
แจ้งจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกล... (15 ต.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่... (15 ต.ค. 2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา (15 ต.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (11 ต.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ... (11 ต.ค. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการเงินอุดหนุนสำหร... (11 ต.ค. 2562)
แจ้งให้ อปท.นำเข้าข้อมูลในระบบ Nispa ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อ... (11 ต.ค. 2562)
การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสลบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (... (10 ต.ค. 2562)
แจ้งจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปร... (10 ต.ค. 2562)
เรื่องการย้าย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ต.ค. 2562)
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และส... (10 ต.ค. 2562)
คำแถลงการสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด (09 ต.ค. 2562)
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เก... (09 ต.ค. 2562)
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้... (09 ต.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ... (09 ต.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน... (10 ต.ค. 2562)  
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 ต.ค. 2562)  
ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก... (16 ก.ย. 2562)  
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (04 ก.ย. 2562)
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (03 ก.ย. 2562)
โครงการเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (Thaliand Big Move :Roa... (03 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป้นต้องใช้ในราชการ... (02 ก.ย. 2562)
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้อง... (27 ส.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2562)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเ... (09 ส.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน (09 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256... (09 ส.ค. 2562)
โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (08 ส.ค. 2562)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธ... (08 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (08 ส.ค. 2562)
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (06 ส.ค. 2562)
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปร... (05 ส.ค. 2562)
นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practice (05 ส.ค. 2562)
การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้น... (05 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (11 ต.ค. 2562)  
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณะภัย (02 ต.ค. 2562)  
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 (04 ก.ย. 2562)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่... (26 ส.ค. 2562)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุท... (26 ส.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (21 ส.ค. 2562)
การตรวจรับรองงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (19 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2562)
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User)และรหัสผ่าน(Password)เข้าใช้ง... (09 ส.ค. 2562)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (07 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนว... (05 ส.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-blidding) ครั้งที่ 2 (05 ส.ค. 2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบป... (23 ก.ค. 2562)
ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนดืได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศแบบอนไลน... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ซอย ๑ ... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปากปาด ตอน ๓ ด้วย... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฟากน้ำตอน ๔ ด้วยวิธีการประกวดราค... (23 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหา... (15 ต.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร... (15 ต.ค. 2562)  

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ... (15 ต.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบั... (16 ก.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศประกวดราคาซื้อ (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (07 ต.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2562 (07 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในการทำความสะอาด (จ้า... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ขอส่งประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์และประติมากร... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ เเละระบบสายเเลนอินเตอร์เน็ต โดยว... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (09 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นพนักงานขับรถ จำนว... (20 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (08 ส.ค. 2562)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วัน... (20 ก.ย. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 วัน... (19 ส.ค. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 วัน... (22 ก.ค. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562 วั... (14 มิ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วัน... (18 พ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันท... (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันท... (14 มี.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... (18 ก.พ. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันท... (18 ม.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 วัน... (30 ส.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 วัน... (23 ก.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 วั... (08 มิ.ย. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันท... (01 พ.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที... (03 เม.ย. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที... (09 มี.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที... (18 ม.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560 วัน... (15 ธ.ค. 2560)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/2560 ว... (17 พ.ย. 2560)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560 วันท... (20 ต.ค. 2560)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันท... (20 ก.ย. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th