Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมั... (17 ม.ค. 2563)  
ขอความอนุเคาะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เร... (17 ม.ค. 2563)  
แจ้งขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหาร... (17 ม.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอ... (17 ม.ค. 2563)
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (17 ม.ค. 2563)
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม... (16 ม.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพั... (14 ม.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข (13 ม.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก (13 ม.ค. 2563)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโคร... (10 ม.ค. 2563)
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (09 ม.ค. 2563)
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data (09 ม.ค. 2563)
แนวทางการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพ... (09 ม.ค. 2563)
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภั... (09 ม.ค. 2563)
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (08 ม.ค. 2563)
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ... (08 ม.ค. 2563)
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื... (08 ม.ค. 2563)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 - 2563 (07 ม.ค. 2563)
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (07 ม.ค. 2563)
การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่ง พรบ.ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... (07 ม.ค. 2563)
Responsive image
หนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร... (07 ม.ค. 2563)  
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเ... (23 ธ.ค. 2562)  
โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย4.0 (16 ธ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (16 ธ.ค. 2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสุตรการบริหารการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์... (26 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพ... (25 พ.ย. 2562)
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำหรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนิ... (19 พ.ย. 2562)
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประ... (15 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก... (14 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท... (12 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (12 พ.ย. 2562)
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (... (22 ต.ค. 2562)
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ต.ค. 2562)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน... (10 ต.ค. 2562)
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 ต.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก... (16 ก.ย. 2562)
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (04 ก.ย. 2562)
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (03 ก.ย. 2562)
โครงการเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (Thaliand Big Move :Roa... (03 ก.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (14 ม.ค. 2563)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อสีภาษีป้าย ประจำปี 2563 (16 ธ.ค. 2562)  
ส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะห... (06 ธ.ค. 2562)  
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (04 ธ.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (11 พ.ย. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายงานประจำปี งวดที่ 1-16) (28 ต.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส... (22 ต.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (11 ต.ค. 2562)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณะภัย (02 ต.ค. 2562)
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 (04 ก.ย. 2562)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่... (26 ส.ค. 2562)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุท... (26 ส.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (21 ส.ค. 2562)
การตรวจรับรองงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (19 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2562)
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User)และรหัสผ่าน(Password)เข้าใช้ง... (09 ส.ค. 2562)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (07 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (29 ต.ค. 2562)  

โครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหา... (15 ต.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร... (15 ต.ค. 2562)  

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ... (15 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบั... (16 ก.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง (24 ธ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่... (24 ธ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ... (24 ธ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ... (24 ธ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ... (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 8 ... (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉ... (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (12 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (11 ธ.ค. 2562)
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ จำนวน 29 รายการ (03 ธ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธี... (26 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาซื้อ (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญา... (07 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2562 (07 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เเละ... (25 ก.ย. 2562)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วัน... (20 ก.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 วัน... (19 ส.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 วัน... (22 ก.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562 วั... (14 มิ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วัน... (18 พ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันท... (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันท... (14 มี.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... (18 ก.พ. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันท... (18 ม.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 วัน... (30 ส.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 วัน... (23 ก.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 วั... (08 มิ.ย. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันท... (01 พ.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที... (03 เม.ย. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที... (09 มี.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที... (18 ม.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560 วัน... (15 ธ.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th