Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (23 ก.ค. 2562)  
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ... (22 ก.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์คู่มือควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและมาตรฐานรูปแบบกรมทร... (22 ก.ค. 2562)  
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562" (19 ก.ค. 2562)
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ (18 ก.ค. 2562)
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการก... (18 ก.ค. 2562)
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ก.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ ... (18 ก.ค. 2562)
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดร... (18 ก.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ก.ค. 2562)
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ... (15 ก.ค. 2562)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (12 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (12 ก.ค. 2562)
โครงการประชุมสัมมนาซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์... (10 ก.ค. 2562)
เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในงวดที่ 3 ปร... (09 ก.ค. 2562)
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (09 ก.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (09 ก.ค. 2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำ... (09 ก.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (08 ก.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม... (22 ก.ค. 2562)  
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ... (22 ก.ค. 2562)  
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี... (18 ก.ค. 2562)  
โครงการสานพลังงานจิตอาสา พัฒนาวัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (15 ก.ค. 2562)
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง... (15 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานทางด้านการศึกษา... (15 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานทางด้านการศึกษา... (15 ก.ค. 2562)
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการ... (15 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถ... (15 ก.ค. 2562)
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี... (15 ก.ค. 2562)
กำชับมาตรการป้งกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน (12 ก.ค. 2562)
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ (05 ก.ค. 2562)
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี... (05 ก.ค. 2562)
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.... (05 ก.ค. 2562)
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองท้องถิ่น... (05 ก.ค. 2562)
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระ... (05 ก.ค. 2562)
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (04 ก.ค. 2562)
การสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด (03 ก.ค. 2562)
การจัดงานชุมนุนลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ (03 ก.ค. 2562)
การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ(กอช) (02 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบป... (23 ก.ค. 2562)  
ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนดืได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศแบบอนไลน... (23 ก.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ซอย ๑ ... (23 ก.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปากปาด ตอน ๓ ด้วย... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฟากน้ำตอน ๔ ด้วยวิธีการประกวดราค... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคอกช้าง ตอน ๕ ด้วยวิธีการประกวดร... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านชาลี ตอน ๒ด้วยวิธีการประกวด... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัตร ตอน ๒ ด้วยวิธีการประกวดรา... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร คำไวย์ ด้วยวิธีการปร... (23 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (22 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) (09 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (09 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง (09 ก.ค. 2562)
การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนแห่งชาติ (กอช.) (05 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ (03 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานปี 62 (02 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (02 ก.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับกลาง รุ่นที่ 4 (02 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหร... (03 ก.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (03 ก.ค. 2562)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (02 ก.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (27 มิ.ย. 2562)
ขอประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา (20 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะ... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (13 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด (11 มิ.ย. 2562)
ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07 มิ.ย. 2562)
ขอส่งประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง (06 มิ.ย. 2562)
ขอเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ชศ-151... (24 พ.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (07 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (03 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (02 พ.ค. 2562)
Responsive image
Responsive image