Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั... (22 ส.ค. 2562)  
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์... (22 ส.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนา (21 ส.ค. 2562)  
รายงานข้อมูลความคืบหน้าการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางอง... (21 ส.ค. 2562)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ร... (20 ส.ค. 2562)
แจ้งให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ (20 ส.ค. 2562)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเกต และโพรเทคส์ ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรี... (20 ส.ค. 2562)
โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านกา... (19 ส.ค. 2562)
กำหนดทิศทางและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง... (16 ส.ค. 2562)
การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout (16 ส.ค. 2562)
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา (16 ส.ค. 2562)
คณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่... (16 ส.ค. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์ (16 ส.ค. 2562)
กำหนดแผนการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศึกษารุ่นที่ 26 (14 ส.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกั... (14 ส.ค. 2562)
นโนบายการบริหารงานบุคคล (14 ส.ค. 2562)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอ... (14 ส.ค. 2562)
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังการคัดแยกขยะให้แก่... (14 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (14 ส.ค. 2562)
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำ... (14 ส.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2562)  
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเ... (09 ส.ค. 2562)  
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน (09 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256... (09 ส.ค. 2562)
โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (08 ส.ค. 2562)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธ... (08 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (08 ส.ค. 2562)
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (06 ส.ค. 2562)
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปร... (05 ส.ค. 2562)
นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practice (05 ส.ค. 2562)
การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้น... (05 ส.ค. 2562)
โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ " ของโรงเร... (05 ส.ค. 2562)
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการเรียนการสอนทางไกล... (05 ส.ค. 2562)
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (05 ส.ค. 2562)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (02 ส.ค. 2562)
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM ประจำปีงบประมา... (01 ส.ค. 2562)
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM ประจำปีงบประมา... (01 ส.ค. 2562)
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 ส.ค. 2562)
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม... (31 ก.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือ... (30 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่... (26 ส.ค. 2562)  
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุท... (26 ส.ค. 2562)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ... (21 ส.ค. 2562)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (21 ส.ค. 2562)
การตรวจรับรองงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (19 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2562)
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User)และรหัสผ่าน(Password)เข้าใช้ง... (09 ส.ค. 2562)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (07 ส.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ส.ค. 2562)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนว... (05 ส.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-blidding) ครั้งที่ 2 (05 ส.ค. 2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบป... (23 ก.ค. 2562)
ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนดืได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศแบบอนไลน... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ซอย ๑ ... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปากปาด ตอน ๓ ด้วย... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฟากน้ำตอน ๔ ด้วยวิธีการประกวดราค... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคอกช้าง ตอน ๕ ด้วยวิธีการประกวดร... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านชาลี ตอน ๒ด้วยวิธีการประกวด... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัตร ตอน ๒ ด้วยวิธีการประกวดรา... (23 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)

ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของส... (18 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสภากาแฟ (17 ม.ค. 2562)

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมก... (16 ม.ค. 2562)

โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดี... (16 ม.ค. 2562)

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (08 ส.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้าวซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหร... (03 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (03 ก.ค. 2562)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (02 ก.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (27 มิ.ย. 2562)
ขอประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา (20 มิ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะ... (18 มิ.ย. 2562)
Responsive image
Responsive image