Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่้กิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 (29 พ.ย. 2566)  
แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 27 (29 พ.ย. 2566)  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประ... (29 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์... (29 พ.ย. 2566)
ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดอบรม (29 พ.ย. 2566)
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (29 พ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ และกระบวนการผ... (28 พ.ย. 2566)
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศ... (27 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art ... (27 พ.ย. 2566)
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับส... (27 พ.ย. 2566)
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (27 พ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชา... (27 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช... (27 พ.ย. 2566)
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) (27 พ.ย. 2566)
แบบรายงานผล กิจกรรม 1.1.2 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม (27 พ.ย. 2566)
การแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ (27 พ.ย. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา... (27 พ.ย. 2566)
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรกระบอกฉีดยา LDS ชนิด ๑ มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงา... (24 พ.ย. 2566)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตาม... (24 พ.ย. 2566)
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functio... (24 พ.ย. 2566)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในพื้นที่ดำเนิน... (24 พ.ย. 2566)  
การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 พ.ย. 2566)  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร... (21 พ.ย. 2566)  
การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว (21 พ.ย. 2566)
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเ... (17 พ.ย. 2566)
ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้อ... (15 พ.ย. 2566)
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแ... (10 พ.ย. 2566)
การแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (08 พ.ย. 2566)
การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงบ... (07 พ.ย. 2566)
การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 พ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน... (03 พ.ย. 2566)
การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31 ต.ค. 2566)
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบ... (25 ต.ค. 2566)
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (18 ต.ค. 2566)
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่... (18 ต.ค. 2566)
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (18 ต.ค. 2566)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอ... (18 ต.ค. 2566)
การลงทะเบียนขอรับข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (09 ต.ค. 2566)
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิท... (05 ต.ค. 2566)
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (03 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2566 (06 พ.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (01 พ.ย. 2566)  
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้... (20 ต.ค. 2566)  
งบทดลองเดือน กันยายน 2566 เเละรายละเอียดประกอบงบทดลอง (10 ต.ค. 2566)
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2566 (05 ก.ย. 2566)
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2566 (07 ส.ค. 2566)
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2566 (10 ก.ค. 2566)
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน (22 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง_0001 (13 มิ.ย. 2566)
ส่งประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มิ.ย. 2566)
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2566 (12 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกา... (31 พ.ค. 2566)
INFO สรุปการขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี... (22 พ.ค. 2566)
อากาศวันนี้ (11 พ.ค. 2566)
งบทดลองเดือน เมษายน 2566 (08 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Sm... (25 เม.ย. 2566)
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2566 (21 เม.ย. 2566)
งบทดลองเดือน มีนาคม 2566 (07 เม.ย. 2566)
แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 3.3 : อปท. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพ... (03 เม.ย. 2566)
พัฒนาระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2566 (16 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การตรวจนิเทศองค์กรปกครอง... (19 ต.ค. 2566)  

การตรวจนิเทศองค์กรปกครองส... (19 ต.ค. 2566)  

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย/... (08 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร... (27 ก.ค. 2566)

การตรวจนิเทศ อปท. ในพื้นท... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการตรวจนิเทศ อปทใ.นพื... (16 มิ.ย. 2566)

​ผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ส... (18 พ.ค. 2566)

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาแล... (28 ก.พ. 2566)

พิธีรับหนังสือเจริญพระพุท... (31 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้... (26 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไท... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (25 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (17 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (16 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (15 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_0001 (27 พ.ย. 2566)  
ขอประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2... (27 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ... (20 พ.ย. 2566)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (31 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (31 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อ... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ประมวลผล กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบ... (26 ต.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (26 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบป... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานขับรถ ประจำปีง... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในการทำความสะอาด (จ้า... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารเก็บเอกสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยว... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์... (20 ก.ย. 2566)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (20 ก.ย. 2566)
ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2566)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วัน... (18 ส.ค. 2565)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
Responsive image

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th