Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.จ. 
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.... (18 มิ.ย. 2567)  
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น (18 มิ.ย. 2567)  
รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ขอ... (18 มิ.ย. 2567)  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการ... (18 มิ.ย. 2567)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก... (18 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร... (18 มิ.ย. 2567)
การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) (17 มิ.ย. 2567)
สืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติพระ... (17 มิ.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี... (17 มิ.ย. 2567)
การแต่งกายเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด (17 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การอบรม (หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นท... (17 มิ.ย. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน... (17 มิ.ย. 2567)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณส... (17 มิ.ย. 2567)
ขยายระยะเวลาโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่... (17 มิ.ย. 2567)
เผยแพร่รายงานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจ... (17 มิ.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท... (17 มิ.ย. 2567)
ด่วนที่สุด การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ (14 มิ.ย. 2567)
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (14 มิ.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อ... (14 มิ.ย. 2567)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Transformation" (14 มิ.ย. 2567)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่... (12 มิ.ย. 2567)  
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่... (12 มิ.ย. 2567)  
แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ว... (04 มิ.ย. 2567)
การขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประ... (29 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (29 พ.ค. 2567)
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (28 พ.ค. 2567)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลต... (28 พ.ค. 2567)
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (28 พ.ค. 2567)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ... (27 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ... (24 พ.ค. 2567)
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... (24 พ.ค. 2567)
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมน... (23 พ.ค. 2567)
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ... (23 พ.ค. 2567)
ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการอำนวยควา... (23 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อน งบป... (15 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน... (13 มิ.ย. 2567)  
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2567 (07 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหา... (21 พ.ค. 2567)  
งบทดลองเดือน เมษายน 2567 (08 พ.ค. 2567)
งบทดลองเดือน มีนาคม 2567 (04 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล (29 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (29 มี.ค. 2567)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (25 มี.ค. 2567)
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (08 มี.ค. 2567)
การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 (07 มี.ค. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการลุ่... (05 มี.ค. 2567)
สทนช. เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังน้ำ ลุ่มน้ำน่าน (เพิ่มเติม) (19 ก.พ. 2567)
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (14 ก.พ. 2567)
การจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุลคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ... (09 ก.พ. 2567)
การปรับลดค่าธรรมเนียบในการสอบและค่าธรรมเนียบรายวิชาที่สอบ อต0023.2ว135 ลว 9 กพ 6... (09 ก.พ. 2567)
งบทดลองเดือน มกราคม 2567 (06 ก.พ. 2567)
แบบรับสมัครคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (แบบ จธ.(จ... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (นา... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตร... (26 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การตรวจนิเทศองค์กรปกครอง... (19 ต.ค. 2566)  

การตรวจนิเทศองค์กรปกครองส... (19 ต.ค. 2566)  

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย/... (08 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร... (27 ก.ค. 2566)

การตรวจนิเทศ อปท. ในพื้นท... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการตรวจนิเทศ อปทใ.นพื... (16 มิ.ย. 2566)

​ผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ส... (18 พ.ค. 2566)

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาแล... (28 ก.พ. 2566)

พิธีรับหนังสือเจริญพระพุท... (31 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้... (26 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไท... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (25 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (17 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (16 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (15 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (18 มิ.ย. 2567)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย. 2567)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14 มิ.ย. 2567)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการ... (05 มิ.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (05 มิ.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (05 มิ.ย. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (31 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีตฯ (29 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ค. 2567)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (24 พ.ค. 2567)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (24 พ.ค. 2567)
ขอส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนก... (23 พ.ค. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการ... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction จำ... (14 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (14 พ.ค. 2567)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วัน... (18 ส.ค. 2565)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
Responsive image

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th