Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
Responsive image
 วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยมีพระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
        ในการนี้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
         
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2566