Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 3.3 : อปท. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) การสำรวจข้อมูล ให้เสร็จสิ้น ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2565
2) การปรับปรุงข้อมูล ภายในเดือน ธันวาคม 2565
3) การดำเนินการ 9 กิจกรรม ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนสิงหาคม 2566
4) รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานเป็นเอกสารให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2566 
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0023.3/ว 5119 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 3.3 : อปท. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2566