Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (บ่าย)
Responsive image
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมเกียรติ    พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563  ในพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแบบอย่างได้ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่
     1.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
     2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
     3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
(อกสอ.) ดีเด่น
 
     โดยในวันนี้ คณะกรรมการฯ จำนวน 12 คน ลงพื้นที่ตามการนำเสนอผลงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น อำเภอท่าปลา
จำนวน  3 ประเภท ได้แก่  กลุ่มเย็บผ้าร่วมใจรักษ์พัฒนาชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลร่วมจิต ,คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลผาเลือด  และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ (อกสอ.) ท่าปลา โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลผาเลือด สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าปลา พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอำเภอท่าปลา
     ในการนี้นายวิชญ์ธวัช     อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวเยาวเรศ    มะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกดังกล่าวด้วย
         
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563