Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อสร้างฝายหลวงประชารัฐในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
Responsive image
     วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณฝายชะลอน้ำ ห้วยชำเลี้ย หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานราชการได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลนายาง ที่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้านแหล่งน้ำ เนื่องจากพื้นที่ตำบลนายางประสบภัยแล้งเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง โดยความร่วมมือกับอำเภอพิชัย,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.8 (วังเบน) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 (ปากพาน) ราษฎรบ้านหนองกวาง และโครงการฝายหลวงโดยอาจารย์เพทาย ประทุมทอง นำหลักการบริหารจัดการต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางสร้างกระบวนการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามลักษณะภูมิประเทศในส่วนของต้นน้ำ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นผู้ก่อสร้าง อบต.นายางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนราชการที่ทำให้ฝายชะลอน้ำ ห้วยชำเลี้ย สำเร็จ
     ทั้งนี้ในส่วนของกลางน้ำ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เมื่อปี พ.ศ.2562 และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯและให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปลุกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนและประชาชนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมให้ร่วมรื่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในการปลูกป่า ปล่อยปลาจำนวน 70,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ดังกล่าว
      ในการนี้ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
         
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563