Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าพันธุ์ผักจังหวัดอุตรดิตถ์
Responsive image
     วันที่ 5 มิ.ย.63 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าพันธุ์ผักจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดอรัญญิการาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สำหรับกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าพันธุ์ผักจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนฯในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครัวเรือนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ครัวเรือนที่ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำเภอ ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าขึ้นที่จังหวัดและทุกอำเภอโดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา"ร่วมบุญ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม" โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯในครั้งนี้ ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์และเงินบริจาคจำนวน 50,281 บาท ซึ่งจะนำไปสมทบกับเงินกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าพันธุ์ผักจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป
     ในการนี้นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
         
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563