Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Responsive image
        วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ท่านธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพิ่มเติมเฉพาะที่ดินใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยเป็นการตกลงความร่วมมือกันดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ได้ขอบเขตและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา ป่าน้ำไคร้ และพื้นที่วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน พื้นที่น้ำตกแม่เฉย ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย  และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยดำเนินการสำรวจจัดทำแผนที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณตกลงความร่วมมือกันดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มพูนรายได้ นำไปพัฒนางานจัดเก็บรายได้ งานจัดทำผังเมือง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และที่สำคัญคือจะนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ อยู่ในพื้นที่ป่าไม้จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง รวมถึงสาธารณูปโภคที่มีอยู่ปัจจุบันและแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
         โดยมีผู้ร่วมลงนามและกล่าวเจตจำนงร่วมกันดังนี้ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 3) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 4) นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 5) ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 6) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
         ในการนี้ นายวิชญ์ธวัช  อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 
         
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563